Navigace

Obsah

Komplexní pozemkové úpravy

v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem

Vážení občané, rádi bychom vás seznámili s jedním z klíčových nástrojů rozvoje současného venkova, jimiž jsou takzvané komplexní pozemkové úpravy. O jaký systém úkonů se jedná, jaké jsou jejich cíle, čeho a koho se týkají, jaký prospěch nám mohou přinést, co od nás budou naopak požadovat a v jakých krocích se budou realizovat - je soubor nejdůležitějších otázek, na které bychom vám rádi dali jasnou a pokud možno výstižnou odpověď.

 

Níže zdůrazníme význam komplexních pozemkových úprav pro vás jako vlastníky pozemků a uvedeme je i s jednoduchými příklady pro snazší představu a pochopení.


Co jsou takzvané komplexní pozemkové úpravy (dále též zkráceně KPÚ) a k čemu směřují?

V rámci realizace KPÚ v katastrech jednotlivých obcí se usiluje zejména o vytvoření příznivějších podmínek pro zemědělskou výrobu, zlepšení hospodaření s vodou v krajině, efektivnější ochranu půdy, obnovu původní rozmanitosti krajiny a eliminaci škod, které byly v krajině napáchány. Při samotné realizaci KPÚ se postupuje především cestou smysluplnějšího uspořádání vlastnických práv. Je rovněž možno připravit a realizovat nové krajinotvorné projekty.

Cílem komplexních pozemkových úprav především je:


Koho a čeho se pozemkové úpravy týkají?
Komplexní pozemkové úpravy se zaměřují především na zemědělskou půdu, proto se také bezprostředně týkají vlastníků této půdy - fyzických osob, právnických osob i samotné obce a mají pro ně následující význam.

Význam pozemkových úprav pro obec:


Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a případné nájemce:

Příklad:          V rámci KPÚ vám může být provedeno vytyčení hranic pozemků přímo v terénu, čímž se zpřesní jejich poloha i skutečná výměra

Příklad:          Máte více pozemků, které byste rádi scelili do větších a lépe obhospodařovatelných celků. V případě dosažení dohody, lze zmíněné provést ve prospěch váš i vašich sousedů.

Příklad:          Jste podílovými spoluvlastníky pozemků např. se svým sourozencem a vlastníte každý ideální1/2 části pozemků. Toto vlastnictví lze po vzájemné dohodě rozdělit tak, abyste byli 100% vlastníkem poloviny výměry a váš sourozenec rovněž. Tyto úkony lze rovněž souběžně provádět například s procesem scelování pozemků.

Příklad:          Potřebujete provést vytyčení hranic vašich pozemků, které se vlivem KPÚ například scelovaly nebo rozdělovaly. Tento úkon vám bude na požádání proveden poprvé bezplatně.

Příklad:          Jste vlastníkem pozemků, ke kterým oficiálně nevede žádná přístupová cesta, navíc třeba nemáte se sousedy dohodnuta věcná břemena přístupu. V rámci KPÚ budeme usilovat o to, aby byla vytvořena síť polních cest a pokud možno každý pozemek získal svou přístupovou cestu.

Příklad:          Byli jste vlastníkem pozemku, který byl v podílovém spoluvlastnictví a navíc třeba bez oficiální přístupové cesty. Po provedení pozemkových úprav je vaše podílové spoluvlastnictví vypořádáno (jste nyní 100% vlastníkem svého pozemku) a navíc k němu máte přístupovou cestu. Je jasné, že takovouto úpravou váš pozemek nabude na hodnotě i tržní ceně.
 

Příklad:          Byl-li váš pozemek před pozemkovou úpravou nepřístupný (např. uprostřed lánu) a po provedení KPÚ získá přístupovou cestu, můžete jej nově využívat.

 

Příklad:          Pokud jste neměli přístupovou cestu ke svým pozemkům, byli jste nuceni (mnohdy bez právního zajištění) použít pozemky jiných majitelů. Bude-li váš pozemek zpřístupněn, tato zátěž odpadne.

 

Příklad:          Vytyčením pozemků a definitivním zpřesněním výměr bude možno nově uzavřít i přesné nájemní smlouvy.

 

Příklad:          Dosáhnete-li v rámci pozemkových úprav například scelení svých pozemků, vypořádání podílového spoluvlastnictví a navíc i snazší dostupností, značně vzroste efektivita hospodaření i využitelnosti vašich pozemků. Navíc vás změny ve vlastnických vztazích u sousedních pozemků tak neovlivní jako dříve.


Co bude od nás realizace komplexních pozemkových úprav vyžadovat?

Uskutečnění pozemkových úprav v obci Blatnice závisí samozřejmě především na nás samotných, natom, jaký postoj k jejich realizaci zaujmeme jako obec, občané obce, majitelé pozemků, nájemci i úpravami dotčení. Zcela jistě od nás všech bude vyžadovat:


V jakých krocích jsou pozemkové úpravy realizovány?

Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách. O jeho jednotlivých krocích vás budeme průběžně informovat a v případě potřeby i vyzývat ke spolupráci.

Pozemkové úpravy postupují v následujících krocích:

 1. zahájení řízení o pozemkových úpravách, které zahajuje pozemkový úřad
 2. stanovení formy pozemkových úprav jako a/ komplexní nebo b/ jednoduché
 3. vymezení území dotčeného pozemkovými úpravami
 4. výběr zpracovatele pozemkové úpravy  (provede pozemkový úřad)
 5. úvodní jednání - seznámí účastníky se smyslem pozemkových úprav
 6. průzkum terénu a jeho vyhodnocení
 7. zeměměřičské činnosti
 8. upřesnění hranic
 9. soupis nároků vlastníků pozemků
 10. plán společných zařízení (těmito zařízeními se mimo jiné rozumí: systém dopravních zařízení, vodohospodářská a protierozní zařízení a další)
 11. návrh nového uspořádání pozemků
 12. rozhodování o pozemkové úpravě
 13. vyhotovení operátu pro obnovu katastrálního operátu (je zpracována digitální katastrální mapa)
 14. vytyčení nově navržených pozemků
 15. realizace společných zařízení vyplývajících ze společného návrhu
        

Shrnutí významu pozemkových úprav

Bude prospěšné, když si uvědomíme to nejpodstatnější - můžeme Blatnici nově a smysluplněji uspořádat, navíc tak učinit z prostředků státu - tedy zdarma, pouze s nezbytnou vstřícností a dobrou vůlí se dohodnout. Stojíme před historicky jedinečnou šancí a záleží pouze na nás, jak s ní naložíme. Věřím, že lepším uspořádáním pozemků můžeme rovněž lépe uspořádat naše vzájemné vztahy, pozitivně ovlivnit budoucnost dalších generací i ráz krajiny, ve které žijeme.

Doufáme, že naše obec, její občané i ostatní vlastníci půdy v katastru Blatnice pod Svatým Antonínkem využijí možností pozemkových úprav ve svůj i náš společný prospěch.

 

Vážení občané, závěrem vám chceme rovněž sdělit postoj zastupitelstva obce : rozhodnutí zahájit  komplexní pozemkové úpravy  bylo schváleno zastupitelstvem již 19.2.2015 na IV. veřejném zasedání ZOB .

Věci se ale nedotáhly do konce. Pojďme tedy provést nezbytné a potřebné kroky k tomu, aby došlo  k realizaci komplexních pozemkových úprav.