Navigace

Obsah

Znečištění ovzduší

Typ: ostatní
znečištění ovzdušíTopná sezona sice už skončila, ale je potřeba se připravit na ty další. UPOZORNÉNÍ pro občany : od 1.9.2022 se mohou používat kotle pouze třídy 3 (ČSN EN 303-5) a vyšší.

Jaké mám povinnosti jako provozovatel spalovacího kotle?

NOVÉ povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva platné od r. 2022.

- zejména spalovat pouze paliva určená výrobcem a dodržovat podmínky pro provoz stanovené výrobcem nebo stanovené v povolení provozu.

- nespalovat komunální a živnostenské odpady. Je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

- v případě kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje a předkládat na vyžádání doklad o provedení této kontroly. První kontrolu je nutno provést do 31.12.2016.

- provozovat výše uvedený kotel na pevná paliva nejpozději do 10 let (1.9.2022) v souladu s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

- předkládat orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu kotle a jeho emisích.

- umožnit osobám pověřeným úřadem obce s rozšířenou působností a ČIŽP přístup ke spalovacímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům, surovinám a technologiím souvisejících s provozem (neplatí pro kotle umístěné v rodinném domě, v bytě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory pro podnikatelskou činnost).

- provádět kontrolu, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína způsobem a ve lhůtách stanovených nařízením vlády 91/2010 Sb. k provedení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Kontroly provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

 


Vytvořeno: 6. 5. 2021
Poslední aktualizace: 6. 5. 2021 16:22
Autor: Správce Webu